Bezpečnostní box PHB02 MI

  • ochrana převážené finační hotovosti
  • při odcizení (neprávněné manipulaci) znehodnotí vložené bankovky
  • obsluha během převozu nemůže činnost boxu nijak ovlivnit
  • box lze odemknout pouze v cílových bodech převozní trasy
  • lokalizace polohy pomocí GPS
  • možnost dálkové iniciace (znehodnocení obsahu)
  • při odchýlení se z naplánované trasy

Ochrana převážených finančních hotovostí je zabezpečena následovně:

při pokusu o násilné vniknutí do boxu, neoprávněné manipulaci, případně při zcizení boxu, dojde k aktivaci jeho ochrany a destrukčním zařízením dojde ke znehodnocení jeho obsahu.

Celý bezpečnostní systém se skládá z vlastního bezpečnostního boxu a stojanu, ve kterém jsou bezpečnostní boxy uloženy po dobu přepravy i po dobu jejich uložení. Stojany jsou nedílnou součástí systému a kromě podílu na vlastní funkci boxů také zajišťují jejich napájení a dobíjení. Bezpečnostní boxy pracují autonomně a nepotřebují ke své funkci kromě napájení žádná jiná vnější zařízení.

Uzamykání a odemykání boxu (a tedy aktivace či deaktivace bezpečnostního systému) je řešeno pomocí bezkontaktních čipových karet. Uzamykací mechanismus je tvořen elektrickým zámkem. Karty pro ovládání bezpečnostního boxu mají různé funkce, které jsou voleny tak, aby obsluha mohla manipulovat s boxem co nejjednodušším způsobem a aby se tak omezilo množství možných chyb zaviněných špatnou obsluhou na nejmenší možnou úroveň.

Ochrana je u boxu zajišťována mechanicky – box je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 1 mm, který je povrchově upraven nátěrem tvrzeným při vysoké teplotě, a také elektronicky – pomocí čidel a detektorů aktivujících barvicí destrukční systém bezpečnostního boxu. Elektronický systém zabezpečuje aktivaci barvícího systému při pokusu o násilné vniknutí do boxu a umožňuje nastavení času – tzv. chodníkového času. Chodníkový čas je termín, který v tomto případě znamená maximální možný čas, po který se může aktivní bezpečnostní box nacházet mimo stojan určený k jeho uložení. Aktivní box je takový box, u nějž běží chodníkový čas. U každého boxu může být chodníkový čas nastaven podle potřeb v širokém rozsahu. Po jeho překročení dojde automaticky k aktivaci destrukčního barvícího systému – čili ke znehodnocení jeho obsahu.

Aktivace (iniciace) destrukčního zařízení je odvozena od signálů různých čidel v bezpečnostním boxu, signalizujících například překročení chodníkového času, pokus o neoprávněné otevření, nesprávnou manipulaci a podobně.

Znehodnocení se provádí barvícím kouřem – obsah boxu je obarven pomocí dýmovnic. Je to nejběžnější používaný způsob znehodnocení peněz. Část dýmu uniká ven a lze snáze identifikovat místo iniciace.

Pokud jsou bankovky zabalené ve fóliích, dojde k částečnému roztavení jejich obalu a dým, který je do prostoru vháněn pod tlakem pronikne i mezi bankovky. Bezpečnostní box PHB02Mi je vybaven systémem sledování pomocí GPS a dálkovou komunikací pomocí GSM a tak je možno jeho činnost ovlivňovat z dispečerského střediska. Pro sledování manipulace s bezpečnostním boxem se veškeré události a záznamy o manipulaci ukládají do vnitřní paměti s kapacitou 32 000 záznamů.

Bezpenostnbox1
Bezpenostnbox3
Bezpenostnbox2